Výpis z ustanovení všeobecných obchodných podmienok

Čl. IV

Registrácia Používateľa a Inzercia

1. Využívanie služieb Portálu Súkromnými inzerentmi je podmienené registráciou. Používatelia svoje inzeráty spravujú na základe zadaných kontaktných údajov (e-mailová adresa alebo telefónne číslo) a hesla.

2. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich prihlasovacích údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.

3. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

4. Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje nasledovne: Po kliknutí na položku „Pridať inzerát“ si Používateľ vyberie kategórie a prípadne podkategórie, pod ktorú chce inzerát zaradiť. Je nutné vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *). Na zverejnenie inzerátu je Používateľ povinný uhradiť poplatok podľa aktuálneho cenníka.

5. Cenu za zverejnenie inzerátu ako aj za topovanie (podľa čl. V. týchto VOP) je možné uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:
a) SMS platbou - PlatbaMobilom.sk,
b) platobnou kartou-TrustPay
c) „e-pay“ systémom podporovaných bánk,
d) bankovým prevodom,
e) poštovou poukážkou.

V prípade úhrady formou SMS platby sa aktivuje automatické obnovovanie platby vždy po 2 dňoch. Používateľ bude vždy pre obnovením platby upozornený informačnou SMS obsahujúcou tvar SMS pre zrušenie obnovovania (napr. PREDAJ STOP abcdefg).

6. Účtovný doklad - faktúru za topovanie zasiela Prevádzkovateľ Používateľovi na ním zadaný e-mail, s čím Používateľ súhlasí.

7. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených inzerátov. Obsahom sa rozumie text inzerátu, ako aj fotografie. Používateľ je pri pridávaní inzerátu na MAJSTER123.sk povinný zabezpečiť, aby bol jeho obsah v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

8. Používateľ musí pri inzerovaní dodržiavať tieto pravidlá inzercie:

Na Portáli je zakázané inzerovať:
.8.a) produkty a služby, ktoré porušujú zákony SR - takéto prípady sú hlásené polícii SR (napr. predaj servisných knižiek, štítkov, manipulácia s najazdenými km...)
.8.b) produkty alebo služby, ktorých predaj je v Slovenskej republike zakázaný a ich nadobudnutie nebolo v súlade so zákonmi SR alebo Používateľ k nim nemá vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv)
.8.c) rýchle a bezprácne zárobky
.8.d) práca s vyžadovaným poplatkom vopred
.8.e) audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou
.8.f) služby propagujúce „zázračné“ chudnutie – nálepky, náplaste, tabletky, online pomoc, online kurzy
.8.g) multilevel systémy, provízne systémy, pyramídové hry
.8.h) výkup zvierat
.8.i) pyrotechniku (okrem pyrotechniky I. triedy),
.8.j) kopírovanie (diskiet, CD, DVD a iných médií)
.8.k) napodobeniny, plagiáty
.8.l) propagácia a predaj liekov
.8.m) predaj tabakových výrobkov, cigariet, cigár, tabaku, alkoholu a drog
.8.n) erotické inzeráty, livechat, spoločníčky, tanečnice, hostesky, eskort, tantra masáže, ponuka erotických služieb, eroticky zamerané pracovné ponuky,
.8.o) bločky, faktúry, doklady, technické preukazy,
.8.p) pohonné hmoty.

Ďalej je zakázané:
a)
b) inzerovať nadmerné množstvo tovaru alebo služieb v jednom inzeráte (v jednom inzeráte je možné inzerovať len jeden konkrétny produkt), pričom je možné uvádzať v texte viac veľkostí alebo farieb jedného produktu v jednom inzeráte
c) inzerovať v inom ako slovenskom alebo českom jazyku (aj nesprávna slovenčina a čestina – zahraničné počítačové roboty)
d) písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek
e) do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!? a pod.),
f) do názvu, textu, mena a do fotografií k inzerátu vkladať kontaktné údaje (telefónne číslo, emailovú adresu, www adresu, FB stránku), kontaktné údaje Používateľ vkladá výhradne na miesto na to určené, a to do časti Kontakt v pridávaní inzerátu
g) uvádzať do mena iba špeciálne znaky (@*#$%^&!? a pod.),
h) pridávať k inzerátu orámované a inak zvýraznené fotografie,
i) pridávať k inzerátu fotografie, ktoré s ním priamo nesúvisia,
j) uvádzať vo fotografiách akýkoľvek text (kontaktné údaje, www adresu, cenu výrobku, názov výrobku, Facebook stránku), okrem vodoznaku (firmy môžu vo vodoznaku uvádzať svoje logo bez kontaktných údajov (logo nesmie obsahovať webovú adresu a ani jej časť), súkromné osoby môžu uvádzať svoje meno alebo nick bez kontaktných údajov)
k) používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (napr.: najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, ...),
l) vkladať formulu „viac info v e-maile“
m) používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety
n) používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,...)
o) používať v inzeráte zoznam kľúčových slov
p) používať slová „atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty.
q) v inzerátoch používať ochrannú známku alebo označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná bez súhlasu majiteľa ochrannej známky

9. Inzerát v kategórii Práca musí obsahovať nasledujúce informácie:
a) druh pracovného pomeru
b) informáciu o zamestnávateľovi
c) konkrétny popis pracovnej ponuky a náplň práce
d) pracovný čas
e) podmienky pre uchádzača
f) v jednom inzeráte je možné ponúkať iba jednu pracovnú pozíciu. nesmie inzerovať ponuku práce s poplatkom vopred

10. Inzerát Používateľa môže prechádzať kontrolou Prevádzkovateľa, ktorý kontroluje dodržiavanie podmienok inzercie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť inzerciu, ktorá bude v rozpore s týmito VOP, alebo so všeobecne záväznými predpismi SR, dobrými mravmi alebo by bola inak nevhodná pre zverejnenie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát, a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto VOP alebo všeobecne záväzným predpisom odporujú, môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. V prípade podľa predchádzajúcej vety Používateľ nemá právo na vrátenie zaplatenej odmeny za doplnkové služby.

11. Inzerát sa zverejňuje po dobu akú si vyberie a zaplatí Používateľ, pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje, alebo pokiaľ ho nevymaže Prevádzkovateľ, ak Používateľ inzerátom porušuje tieto VOP alebo všeobecne záväzné právne predpisy. Ak je doba zverejňovania inzerátu kratšia ako obdobie topovania inzerátu, tak sa doba zverejňovania inzerátu automaticky po aktivovaní topovania predĺži o dobu topovania.

Čl. V

Topovanie

1. Topovanie znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. To znamená, že inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach, či už v kategórii alebo vo výsledkoch vyhľadávania.

2. Cena topovania je uvedená v aktuálnom cenníku

3. Inzerát Používateľa je topovaný počnúc dňom, kedy Prevádzkovateľ príjme cenu za topovanie na svoj účet, o čom bude Používateľ upovedomený spätnou SMS, ak cenu za topovanie uhradil SMS platbou a e-mailom, ak cenu za topovanie uhradil iným spôsobom. Čas platnosti topovania sa zaokrúhli na najbližšiu hodinu nahor, t.j., ak Používateľ topuje inzerát napr. na 7 dní a dostane spätnú SMS 1.10.2018 o 16:40 hod., topovanie bude platné do 8.10.2018 18:00 hod..

4. Ak bude inzerát jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) inzeráty ho nemôžu po stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných inzerátov viac, ich poradie bude určené podľa dátumu a času aktivácie topovania inzerátu. Inzeráty, ktoré boli topované neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát automaticky zaradí medzi bežné inzeráty, pričom jeho dátum sa už nebude meniť

5. Ak bude inzerát v čase aktivácie topovania už topovaný (viacnásobné topovanie), počet dní topovania sa nespočíta, ale aktualizuje sa dátum posledného topovania inzerátu. Inzerát sa tým posunie vyššie na prvú pozíciu, kým nebude v danej kategórii neskôr topovaný iný inzerát.

Čl. VI

Zodpovednosť za škodu

1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby MAJSTER123.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb MAJSTER123.sk, ani za spôsob akým služby MAJSTER123.sk využívajú.

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb MAJSTER123.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

3. Prevádzkovateľ MAJSTER123.sk nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.

4. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť MAJSTER123.sk, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť MAJSTER123.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na MAJSTER123.sk, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov, či z iných dôvodov.

Čl. VII

Reklamačný poriadok

1. Akékoľvek reklamácie sa riadia týmto reklamačným poriadkom.

2. Používateľ má právo uplatniť si u Prevádzkovateľa zodpovednosť za vady len na platené služby. Reklamáciu je možné podať Prevádzkovateľovi len počas poskytovania platenej služby. Po uplynutí doby poskytovania platenej služby (napr. po uplynutí doby topovania inzerátu) nie je možné reklamáciu podať. Reklamáciu je možné Prevádzkovateľovi zaslať nasledovne:
a) písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví týchto VOP
b) elektronicky na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

3. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti. Musí byť z nej zrejmé, kto a akú službu reklamuje a čoho sa domáha. K reklamácii Používateľ priloží aj kópiu dokladu o úhrade reklamovanej služby.

4. Nárok na uplatnenie reklamácie u poskytovateľa používateľom zaniká:
a) nepreukázaním zakúpenia služby u Prevádzkovateľa,
b) uplatnením reklamácie až po dobe, na ktorú bola služba zaplatená,
c) používaním služby v rozpore s týmito VOP alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
d) z dôvodu pôsobenia vyššej moci.

5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poruchy služby spôsobené technickými, prevádzkovými alebo inými okolnosťami, ktoré nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti ovplyvniť alebo odvrátiť.

6. Prevádzkovateľ MAJSTER123.sk každú reklamáciu preverí a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

7. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

Úplné znenie obchodných podmienok: Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto webstránky využívajú súbory Cookies. Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookies, súhlasíte s ich použitím. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.