Všeobecné obchodné podmienky domény „MAJSTER123.sk“

Prevádzkovateľom webového sídla umiestneného pod doménou MAJSTER123.sk je:
obchodné meno: GOLDEN BUSINESS OFFICE, s.r.o.
sídlo: Béžová 8, 851 07 Bratislava
IČO: 50 052 578
DIČ: 2120183659
Registrovaný: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.108525/B
Adresa elektronickej pošty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel. číslo: +421 904 647 603

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Čl. I

Definície pojmov

Prevádzkovateľ: osoba špecifikovaná v záhlaví týchto VOP

Služby Prevádzkovateľa: Online odplatné inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi Používateľmi vrátane doplnkových spoplatnených služieb (napr. topovanie inzerátov).

Používateľ:
• Súkromný inzerent - fyzická osoba predávajúca svoj majetok, veci. Ak je Používateľom fyzická osoba, táto musí byť staršia ako 16 rokov.
• Firemný inzerent - fyzická alebo právnická osoba využívajúca inzerciu na predaj konkrétneho tovaru alebo služby
• Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba využívajúca MAJSTER123.sk na vyhľadávanie inzerátov, kúpu vecí/tovarov/služieb a s tým súvisiace služby ako napr. kontaktovanie Súkromných inzerentov a Firemných inzerentov a pod.

Topovanie: zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom

Čl. II.

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú proces a podmienky inzerovania, proces a podmienky využívania spoplatnených služieb, práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľa pri inzerovaní a využívaní služieb, reklamačné podmienky (obsahujú reklamačný poriadok), právo na odstúpenie od zmluvy, na stránke MAJSTER123.sk.

2. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia komunikačných prostriedkov sprostredkováva Používateľom možnosť ponúkať na predaj jednotlivé kategórie tovaru, na ktorý je Portál zameraný (rozličný tovar a služby) a možnosť nakupovať tento tovar ďalším Používateľom. Uzavretím obchodu dochádza ku vzniku kúpnej zmluvy medzi konkrétnymi Používateľmi (predávajúcim a Kupujúcim). Všetku zodpovednosť za riadne plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvo Portálu ako aj za prípadné reklamačné konanie a plnenie z neho vyplývajúcich nárokov nesú Používatelia, ktorí uzatvorili zmluvu.

3. Využívanie služieb portálu MAJSTER123.sk je možné len po súhlase Používateľa s Podmienkami inzercie.

4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov, hodnotení ani za žiadne záväzky medzi Používateľmi navzájom, ktoré vzniknú na základe kúpy a predaja jednotlivých inzerovaných tovarov a služieb.

5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.

6. Inzertné služby portálu MAJSTER123.sk sú poskytované bezplatne. Odplatnými službami sú iba topovanie a firemná inzercia.

7. Ak Používateľ v súvislosti s využívaním služieb MAJSTER123.sk odovzdá svoje fotografie, názory alebo pripomienky (elektronicky, poštou, zverejnením na MAJSTER123.sk, či iným spôsobom), poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti, a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len Príspevky): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať ich a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata.

6. Používateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb MAJSTER123.sk. E-mail podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a nie je považovaný za nevyžiadanú poštu, tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť Prevádzkovateľovi portálu na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

7. Príslušným orgánom kontroly poskytovania Služieb na Portáli a s nimi súvisiacich služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 (ďalej len „SOI“).

Čl. III.

Ochrana osobných údajov a súkromia

1. Používateľ poskytuje dobrovoľne Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa na účely inzercie a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s inzerciou. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.

2. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy. Prevádzkovateľ bude poskytovať osobné údaje na účely priameho marketingu týmto príjemcom: Slovenská obchodná inšpekcia, súd, orgány činné v trestnom konaní a ďalšie subjekty, ktorým je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona.

3. Používateľ si je vedomý toho, že ide o poskytovanie služieb iba osobám starším ako 16 rokov.

4. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám – iným používateľom za účelom poskytovania služieb Portálu alebo partnerským subjektom Prevádzkovateľa. Partnerské subjekty sú Prevádzkovateľom vyberané s náležitou starostlivosťou pri rešpektovaní zákonných ustanovení. Osobné údaje môžu byť poskytnuté i partnerským subjektom mimo územia Slovenskej republiky, najmä do členských štátov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa Portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa, alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto Portálu, alebo tretích osôb.

6. Údaje o Používateľoch Portálu použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa, názov spoločnosti, IČO, adresu a IP adresu, ktoré si Používateľ zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte.

Čl. IV

Registrácia Používateľa a Inzercia

1. Využívanie služieb Portálu Súkromnými inzerentmi je podmienené registráciou. Používatelia svoje inzeráty spravujú na základe zadaných kontaktných údajov (e-mailová adresa alebo telefónne číslo) a hesla.

2. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich prihlasovacích údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.

3. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

4. Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje nasledovne: Po kliknutí na položku „Pridať inzerát“ si Používateľ vyberie kategórie a prípadne podkategórie, pod ktorú chce inzerát zaradiť. Je nutné vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *). Na zverejnenie inzerátu je Používateľ povinný uhradiť poplatok podľa aktuálneho cenníka.

5. Cenu za zverejnenie inzerátu ako aj za topovanie (podľa čl. V. týchto VOP) je možné uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:
a) SMS platbou - PlatbaMobilom.sk,
b) platobnou kartou-TrustPay
c) „e-pay“ systémom podporovaných bánk,
d) bankovým prevodom,
e) poštovou poukážkou.

V prípade úhrady formou SMS platby sa aktivuje automatické obnovovanie platby vždy po 2 dňoch. Používateľ bude vždy pre obnovením platby upozornený informačnou SMS obsahujúcou tvar SMS pre zrušenie obnovovania (napr. PREDAJ STOP abcdefg).

6. Účtovný doklad - faktúru za topovanie zasiela Prevádzkovateľ Používateľovi na ním zadaný e-mail, s čím Používateľ súhlasí.

7. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených inzerátov. Obsahom sa rozumie text inzerátu, ako aj fotografie. Používateľ je pri pridávaní inzerátu na MAJSTER123.sk povinný zabezpečiť, aby bol jeho obsah v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

8. Používateľ musí pri inzerovaní dodržiavať tieto pravidlá inzercie:

Na Portáli je zakázané inzerovať:
.8.a) produkty a služby, ktoré porušujú zákony SR - takéto prípady sú hlásené polícii SR (napr. predaj servisných knižiek, štítkov, manipulácia s najazdenými km...)
.8.b) produkty alebo služby, ktorých predaj je v Slovenskej republike zakázaný a ich nadobudnutie nebolo v súlade so zákonmi SR alebo Používateľ k nim nemá vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv)
.8.c) rýchle a bezprácne zárobky
.8.d) práca s vyžadovaným poplatkom vopred
.8.e) audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou
.8.f) služby propagujúce „zázračné“ chudnutie – nálepky, náplaste, tabletky, online pomoc, online kurzy
.8.g) multilevel systémy, provízne systémy, pyramídové hry
.8.h) výkup zvierat
.8.i) pyrotechniku (okrem pyrotechniky I. triedy),
.8.j) kopírovanie (diskiet, CD, DVD a iných médií)
.8.k) napodobeniny, plagiáty
.8.l) propagácia a predaj liekov
.8.m) predaj tabakových výrobkov, cigariet, cigár, tabaku, alkoholu a drog
.8.n) erotické inzeráty, livechat, spoločníčky, tanečnice, hostesky, eskort, tantra masáže, ponuka erotických služieb, eroticky zamerané pracovné ponuky,
.8.o) bločky, faktúry, doklady, technické preukazy,
.8.p) pohonné hmoty.

Ďalej je zakázané:
a)
b) inzerovať nadmerné množstvo tovaru alebo služieb v jednom inzeráte (v jednom inzeráte je možné inzerovať len jeden konkrétny produkt), pričom je možné uvádzať v texte viac veľkostí alebo farieb jedného produktu v jednom inzeráte
c) inzerovať v inom ako slovenskom alebo českom jazyku (aj nesprávna slovenčina a čestina – zahraničné počítačové roboty)
d) písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek
e) do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!? a pod.),
f) do názvu, textu, mena a do fotografií k inzerátu vkladať kontaktné údaje (telefónne číslo, emailovú adresu, www adresu, FB stránku), kontaktné údaje Používateľ vkladá výhradne na miesto na to určené, a to do časti Kontakt v pridávaní inzerátu
g) uvádzať do mena iba špeciálne znaky (@*#$%^&!? a pod.),
h) pridávať k inzerátu orámované a inak zvýraznené fotografie,
i) pridávať k inzerátu fotografie, ktoré s ním priamo nesúvisia,
j) uvádzať vo fotografiách akýkoľvek text (kontaktné údaje, www adresu, cenu výrobku, názov výrobku, Facebook stránku), okrem vodoznaku (firmy môžu vo vodoznaku uvádzať svoje logo bez kontaktných údajov (logo nesmie obsahovať webovú adresu a ani jej časť), súkromné osoby môžu uvádzať svoje meno alebo nick bez kontaktných údajov)
k) používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (napr.: najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, ...),
l) vkladať formulu „viac info v e-maile“
m) používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety
n) používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,...)
o) používať v inzeráte zoznam kľúčových slov
p) používať slová „atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty.
q) v inzerátoch používať ochrannú známku alebo označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná bez súhlasu majiteľa ochrannej známky

9. Inzerát v kategórii Práca musí obsahovať nasledujúce informácie:
a) druh pracovného pomeru
b) informáciu o zamestnávateľovi
c) konkrétny popis pracovnej ponuky a náplň práce
d) pracovný čas
e) podmienky pre uchádzača
f) v jednom inzeráte je možné ponúkať iba jednu pracovnú pozíciu. nesmie inzerovať ponuku práce s poplatkom vopred

10. Inzerát Používateľa môže prechádzať kontrolou Prevádzkovateľa, ktorý kontroluje dodržiavanie podmienok inzercie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť inzerciu, ktorá bude v rozpore s týmito VOP, alebo so všeobecne záväznými predpismi SR, dobrými mravmi alebo by bola inak nevhodná pre zverejnenie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát, a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto VOP alebo všeobecne záväzným predpisom odporujú, môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. V prípade podľa predchádzajúcej vety Používateľ nemá právo na vrátenie zaplatenej odmeny za doplnkové služby.

11. Inzerát sa zverejňuje po dobu akú si vyberie a zaplatí Používateľ, pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje, alebo pokiaľ ho nevymaže Prevádzkovateľ, ak Používateľ inzerátom porušuje tieto VOP alebo všeobecne záväzné právne predpisy. Ak je doba zverejňovania inzerátu kratšia ako obdobie topovania inzerátu, tak sa doba zverejňovania inzerátu automaticky po aktivovaní topovania predĺži o dobu topovania.

Čl. V

Topovanie

1. Topovanie znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. To znamená, že inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach, či už v kategórii alebo vo výsledkoch vyhľadávania.

2. Cena topovania je uvedená v aktuálnom cenníku

3. Inzerát Používateľa je topovaný počnúc dňom, kedy Prevádzkovateľ príjme cenu za topovanie na svoj účet, o čom bude Používateľ upovedomený spätnou SMS, ak cenu za topovanie uhradil SMS platbou a e-mailom, ak cenu za topovanie uhradil iným spôsobom. Čas platnosti topovania sa zaokrúhli na najbližšiu hodinu nahor, t.j., ak Používateľ topuje inzerát napr. na 7 dní a dostane spätnú SMS 1.10.2018 o 16:40 hod., topovanie bude platné do 8.10.2018 18:00 hod..

4. Ak bude inzerát jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) inzeráty ho nemôžu po stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných inzerátov viac, ich poradie bude určené podľa dátumu a času aktivácie topovania inzerátu. Inzeráty, ktoré boli topované neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát automaticky zaradí medzi bežné inzeráty, pričom jeho dátum sa už nebude meniť

5. Ak bude inzerát v čase aktivácie topovania už topovaný (viacnásobné topovanie), počet dní topovania sa nespočíta, ale aktualizuje sa dátum posledného topovania inzerátu. Inzerát sa tým posunie vyššie na prvú pozíciu, kým nebude v danej kategórii neskôr topovaný iný inzerát.

Čl. VI

Zodpovednosť za škodu

1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby MAJSTER123.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb MAJSTER123.sk, ani za spôsob akým služby MAJSTER123.sk využívajú.

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb MAJSTER123.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

3. Prevádzkovateľ MAJSTER123.sk nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.

4. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť MAJSTER123.sk, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť MAJSTER123.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na MAJSTER123.sk, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov, či z iných dôvodov.

Čl. VII

Reklamačný poriadok

1. Akékoľvek reklamácie sa riadia týmto reklamačným poriadkom.

2. Používateľ má právo uplatniť si u Prevádzkovateľa zodpovednosť za vady len na platené služby. Reklamáciu je možné podať Prevádzkovateľovi len počas poskytovania platenej služby. Po uplynutí doby poskytovania platenej služby (napr. po uplynutí doby topovania inzerátu) nie je možné reklamáciu podať. Reklamáciu je možné Prevádzkovateľovi zaslať nasledovne:
a) písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví týchto VOP
b) elektronicky na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

3. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti. Musí byť z nej zrejmé, kto a akú službu reklamuje a čoho sa domáha. K reklamácii Používateľ priloží aj kópiu dokladu o úhrade reklamovanej služby.

4. Nárok na uplatnenie reklamácie u poskytovateľa používateľom zaniká:
a) nepreukázaním zakúpenia služby u Prevádzkovateľa,
b) uplatnením reklamácie až po dobe, na ktorú bola služba zaplatená,
c) používaním služby v rozpore s týmito VOP alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
d) z dôvodu pôsobenia vyššej moci.

5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poruchy služby spôsobené technickými, prevádzkovými alebo inými okolnosťami, ktoré nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti ovplyvniť alebo odvrátiť.

6. Prevádzkovateľ MAJSTER123.sk každú reklamáciu preverí a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

7. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

Čl. VIII

Ochrana osobných údajov

1. Používateľ slobodne a dobrovoľne poskytuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním, zhromažďovaním a zverejňovaním osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, tel. číslo, prípadne iné osobné údaje, ktoré Používateľ uvedie v inzercii za účelom využívania služieb portálu MAJSTER123.sk, čiže za účelom zverejňovania inzerátov a využívania doplnkových služieb portálu MAJSTER123.sk.

2. Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas, aby osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, za účelom spracovania účtovníctva a fakturácie doplnkových spoplatnených služieb tieto poskytol spoločnosti, ktorá mu zabezpečuje účtovnú agendu.

3. Súhlas Používateľa podľa bodu 1 a 2 tohto článku platí až do doby, kým tento súhlas Používateľ neodvolá. Súhlas možno odvolať písomne, zaslaním listu na adresu sídla Prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví týchto VOP alebo elektronicky, e-mailom na adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov zverejnených v rámci inzercie tretími stranami.

Čl. IX

Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením nových VOP na webovom sídle umiestnenom pod doménou MAJSTER123.sk. Vzťah Prevádzkovateľa a Používateľa sa riadi tými VOP, ktoré boli platné a účinné v deň zverejnenia inzerátu a v prípade spoplatnených služieb v deň pripísania ceny služby na účet Prevádzkovateľa

2. Na vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorým je Súkromný inzerent, a ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

3. Na vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorým je právnickou osobou, a ktoré nie sú neupravené týmito VOP, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

4. Používateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 10,01,2019

 

Tieto webstránky využívajú súbory Cookies. Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookies, súhlasíte s ich použitím. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.